itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV

Chương trình Hỗ trợ Giáo viên vùng sâu vùng cao

Dưới đây là danh sách những giáo viên và trường học được xét tài trợ của Chương trình Hỗ trợ giáo viên vùng sâu vùng xa, thuộc Quỹ ITA-s - Tập đoàn Tân Tạo.

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn

Danh sách giáo viên tỉnh Lạng Sơn được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách giáo viên tỉnh Đak Nông

Danh sách giáo viên tỉnh Đak Nông được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách trường học các tỉnh

Danh sách các trường học được nhận tài trợ đợt 1.

Danh sách giáo viên yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời gian bổ sung Giấy tờ liên quan bắt đầu từ ngày 20/11/2007 đến ngày 15/12/2007,
nếu sau thời gian này chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác đạt tiêu chuẩn.