itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Theo thông báo này, Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Click vào đây để xem nội dung thông báo.