itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2020 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2020

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2020

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 05/06/2020 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 05/06/2020. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết nghị trực tuyến từ xa.