itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 29/04/2016 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.