itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông điệp HĐQT / Nghị quyết ĐHCĐ thường niên (đã thông qua)

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2007 (đã được thông qua)

ItaExpress - Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo ngày 30/06/2007 (đã được thông qua).

TẬP ĐOÀN TÂN TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP KCN TÂN TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- ooOoo ----- ----- ooOoo -----
Số: 01/NQĐH-07 Tp. Hồ Chí Minh, ngày30 tháng 06 năm 2007

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo đã được ĐHCĐ Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo thông qua ngày 18/07/2007;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 ngày 30/06/2007 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành vào lúc: 15h ngày 30/06/2007.

ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua:

1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2006 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn (A&C), với các chỉ tiêu chủ yếu:

§ Doanh thu: 374.113.204.018 đồng

§ Lợi nhuận trước thuế: 184.706.626.337đồng

§ Lợi nhuận sau thuế: 148.772.805.157đồng

§ Cổ tức 30%/năm

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2006 (có báo cáo kèm theo).

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006 (có báo cáo kèm theo).

1.4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006 như sau:

STT Chỉ tiêu Giá trị (triệu đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2006 148.772
1.1. Chi trả cổ tức năm 30%, ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc bằng cả hai hình thức. 150.000
1.2. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức 20.902
1.3. Trích quỹ dự trữ bổ sung BĐL  
1.4. Quỹ dự phòng tài chính  
1.5. Quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty  
2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ trên  
2.1. Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất  
2.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi  
3.. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 20.902

1.5. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (dự kiến) năm 2007 và năm 2008:

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 300.000 600.000
Tỷ lệ cổ tức (%) 30% 30%

Điều 2. Đại hội nhất trí tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2007

(Theo nghị quyết số 01/01-NQ-ĐHĐCĐ-07 ngày 09/01/2007), tuy nhiên có điều chỉnh về việc chào bán cổ phiếu trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

§ Loại chứng khoán chào bán: ITA

§ Mệnh giá cổ phần: 10.000VN Dong.

§ Số lượng cổ phần chào bán: 30triệu

§ Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Để tiếp tục thực hiện các dự án: Khu đô thị E.City Tân Tạo, E.City Tân Đức, Khu công nghiệp Tân Đức, góp vốn triển khai dự án đô thị E.City Saigon-Mekong, dự án cao óc Văn phòng ITA-SKY, giai đoạn thử nghiệm dự án ITA-RICE, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, cân đối nguồn vốn cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Tạo trong 6 tháng cuối năm 2007.

Phương án, giá cả và các đối tượng phân phối: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm lập hồ sơ xin phát hành.

Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số cổ phần chưa chào bán hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán tiếp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn so với các cổ đông hiện hữu.

§ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hiện hữu và quyết định mức giá chào bán chính thức cho từng đối tượng phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo mục tiêu tối đa hóa dòng tiền thu về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (Nếu có).

§ Niêm yết bổ sung cổ phần: ĐHCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung 200 tỷ cổ phần chào bán thêm trong đợt chào bán tháng 6 năm 2007 và 300 tỷ cổ phiếu và các lọai chúng khóan khác (Nếu có ) tùy theo quyết định của HĐQT chào bán thêm vào 6 tháng cuối năm 2007 của công ty sau khi công ty thực hiện xong việc niêm yết bổ sung đợt phát hành 200tỷ này.

Điều 3. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư -Công Nghiệp Tân Tạo với tên gọi tắt là Tập đoàn Tân Tạo và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên.

3.2. Thông qua các tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch triển khai một số dự án phát triển cho Công ty Tân Tạo trong năm 2008 và kế hoạch tăng vốn điều lệ đến năm 2008 nội dung như sau:

a. Trong năm 2008, Công ty Tân Tạo chủ trương triển khai một số dự án phát triển:

- Giao kế hoạch lợi nhuận năm 2008 đạt 30% vốn điều lệ.

- Tiếp tục thực hiện và thực hiện mới môt số dự án sau:

STT Tên dự án Hình thức đầu tư Dự kiến vốn đầu tư
1 Dự án Đô thị Tân Đức E.City Góp vốn 500 tỷ đồng
2 Công ty CP Đầu tư và Khai thác
cầu đường ITA-WAYS
Góp vốn 500 tỷ đồng
3 Công ty CP Đầu tư Đô thị
Sai gon - Mekong
Góp vốn (*) 500 tỷ đồng
4 Công ty CP Đầu tư Sản xuất và
Xuất khẩu gạo ITA-RICE
Góp vốn (*) 700 tỷ đồng
5 Công ty CP Đầu tư Khai thác và
cung cấp nước sinh hoạt ITA-Water
Góp vốn (*) 500 tỷ đồng
6 Cao ốc Văn phòng, dich vụ, thương
mại và giải trí mang tên ITA-SKY
Chủ đầu tư 300 tỷ đồng
7 Trung tâm dạy nghề và Trường ĐH
Đông Nam Á
Góp vốn (*) 500 tỷ đồng
8 Tham gia vào các Ngân hàng trong,
ngoài nước để tham gia hoạt
động tài chính khác
Góp vốn liên doanh 1.500 tỷ đồng
Tổng cộng dự kiến vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng

(*): Đây là các dự án ITACO đã tham gia thực hiện từ năm 2007 và dự kiến tiếp tục thực hiện trong năm 2008.

b. Kế hoạch huy động vốn cho đầu tư dự án năm 2008:

- Chào bán 1.000 tỷ cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các lọai chúng khóan khác (nếu có) cho cổ đông hiện hữu, cho đối tác và các nhà đầu tư bên ngoài.

- Thời gian thực hiện đợt chào bán: trong năm 2008. ĐHCĐ Giao cho HĐQT Công ty xây dựng phương án chào bán cụ thể, quyết định mức giá chào bán cho từng đối tượng và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo mục tiêu tối đa hóa dòng tiền thu về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán tăng vốn điều lệ, chốt ngày thực hiện quyền và lựa chọn công ty kiểm toán quốc tế tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006, 2007, thực hiện các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu để niêm yết cổ phiếu, trái phiếu của công ty ra nước ngoài tùy theo sự quyết định của HĐQT về thời điểm, phương án, chính sách, đối tượng và giá cả phát hành.

- Kế hoạch chào bán có thể tiến hành thành nhiều đợt, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện nghị quyết chào bán cổ phiếu sang năm 2009 trong trường hợp chưa thực hiện xong việc chào bán 1.000 tỷ cổ phần và trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi (Neu co) theo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông. Đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm việc đưa cổ phiếu ra niêm yết tại thị trường nước ngoài.

3.3. Giao cho HĐQT nghiên cứu tình hình thực tế để quyết định hình thức chi trả cổ tức các năm 2007, 2008 bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình để chủ động cân đối bổ sung nguồn vốn lưu động.

3.4. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo từng thời điểm để mua cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn điều lệ của công ty.

3.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ VNĐ trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

3.6. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

3.7. Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào qúa trình cổ phần hóa của các Tổng Công ty, tập đòan.

3.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trích 10% lợi nhuận thuần để thưởng cho CBCNV và các cá nhân có đóng góp xuất sắc vì sự phát triển của Công ty.

3.9. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ của Tập đòan Tân Tạo theo quy định của pháp luật hiện hành.

3.10. Chấp thuận phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

3.11. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán để thực hiện thành công các Nghị quyết của HĐQT.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Tân Tạo biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 30/06/2007 và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông tin trên website của công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Nơi nhận:

  • Các cổ đông;
  • Chủ tịch HĐQT;
  • Tổng giám đốc;
  • Các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS;
  • Kế toán trưởng;
  • Thư ký công ty;
  • TTGDCK Tp.HCM.