itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2020 Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo.

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2020

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2020

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

ITACO: Công bố báo cáo tài chính Quý IV 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2019

ITA: Công bố báo cáo tài chính Quý III 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2019

ITA Công bố BCTC Hợp nhất bán niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

ITA: Công bố báo cáo tài chính Quý II 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý II năm 2019

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018

ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018

Các tin đã đưa ngày   Xem