itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

HĐQT Tập đoàn Tân Tạo Thông qua Nội dung họp Đại hội Cổ đông 2016

Ngày 14/4/2016, Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo đã thông qua các nội dung họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 theo các tài liệu gởi kèm và thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn.