itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty Tân Đông Phương đã mua 37.979.799 cổ phiếu ITA

Vào ngày 19 tháng 06 năm 2024, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương có văn bản thông báo số 1906/TB-TĐP-24 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương đã mua 37.979.799 cổ phiếu ITA.

 
 

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 21/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 và văn bản số 22/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.