itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA

CHỨNG KHOÁN ITA

Công bố thông tin

ITA - CBTT LỆNH CỦA TÒA ÁN PARIS (TIẾP THEO)

Ngày 16 tháng 02 năm 2024 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Tiến sĩ Maya Dangelas (còn được biết đến với tên Đặng Thị Hoàng Yến), công bố thông tin thông báo số 07/TB-ITACO 24 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin (tiếp theo) vụ kiện ra Trọng tài Quốc tế về việc vi phạm phá vỡ hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

 
 

Báo cáo tài chính

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2023

Ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 03/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 và văn bản số 04/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.