itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Tan Tao Group: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2009

Tan Tao Group: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2009

Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 18/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư &Công nghiệp Tân Tạo;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 01-2010/NQ-ĐHĐCĐ 01-04 ngày 22 tháng 04 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 1 (25%) năm 2009 với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 1 năm 2008: 25%

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Phát hành 53.361.948 cổ phiếu đợt cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới).

- Tổng giá trị phát hành: 533.619.480.000 (Năm trăm ba mươi ba tỷ sáu trăm mười chín triệu bốn trăm tám mươi ngàn) đồng theo mệnh giá

- Nguồn phát hành cổ phiếu : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009

2. Đối tượng phát hành:

Là các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách Cổ đông để trả cổ tức năm 2009.

3. Phương thức phát hành:

- Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ 100:25 (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới).

- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

- Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của mình cho người khác.

4. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 48 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 48 quyền nhận cổ tức. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận (48x36):100 = 17,28 cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên Ông A sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới, phần lẻ thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ nên Ông A sẽ được hưởng thêm 0,28x 10.000 = 2.800 đồng. Như vậy, trong đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu này Ông A sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới và 2.800 đồng.

5. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2010

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định 3 năm với chi tiết như sau:

1. Quy mô phát hành:

- Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 35%

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Phát hành 74.706.727 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu(nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 36 cổ phiếu mới).

- Tổng giá trị phát hành: 747.067.272.000 (Bảy trăm bốn mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn) đồng theo mệnh giá

- Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần

6. Đối tượng phát hành:

Là các Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày Chốt danh sách Cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng.

7. Phương thức phát hành:

- Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%. Theo đó, Công ty thực hiện phát hành quyền nhận cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ 100:35 (nghĩa là căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 100 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận 35 cổ phiếu mới).

- Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cung cấp.

- Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng của mình cho người khác.

2. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không bị vượt quá số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành và để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn này sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 48 cổ phiếu, ông A sẽ được phân bổ 45 quyền nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện quyền ông A được nhận (48x14):100 = 6,72 cổ phiếu mới. Nhưng do việc làm tròn xuống nên Ông A sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới, phần lẻ thập phân là 0,72 cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ nên Ông A sẽ được hưởng thêm 0,72x 10.000 = 7.200 đồng. Như vậy, trong đợt trả cổ phiếu thưởng này Ông A sẽ được nhận 06 cổ phiếu mới và 7.200 đồng.

3. Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2010

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này