itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITACO Thông báo trả cổ tức năm 2008

ITACO Thông báo trả cổ tức năm 2008

Công ty Kiểm toán E&Y đang hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2008 cho ITACO và cuối tháng 3 năm 2009, ITACO sẽ nộp báo cáo kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để được cấp phép phát hành chia cổ tức năm 2008.

Thưa Quý Cổ đông của ITACO, hiện nay có nhiều cổ đông hỏi việc chia cổ tức năm 2008 của ITACO 50% như trong thư xin ý kiến cổ đông ngày 15/10/2008. Công ty Tân Tạo xin trả lời như sau:

Sau khi được sự chấp thuận của cổ đông về chia cổ tức 50% từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2008 và có báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2008 của Công ty Kiểm toán E&Y Việt Nam. Công ty Tân Tạo đã nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khóan Nhà nước xin phát hành để trả cổ tức 36% từ lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 30/06/2008 và 14% cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn đã đủ thời gian qui định một năm.

Hiện nay Ủy ban Chứng khoán đã duyệt hồ sơ và yêu cầu ITACO nộp bổ sung báo cáo kiểm toán năm 2008 để xác định đủ nguồn chia cổ tức năm 2008. Công ty Kiểm toán E&Y đang hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2008 cho ITACO và cuối tháng 3 năm 2009, ITACO sẽ nộp báo cáo kiểm toán cho Ủy ban Chứng khóan Nhà nước để được cấp phép phát hành chia cổ tức năm 2008.