itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Lao động - Sản xuất

Lao động - Sản xuất

Giải pháp thu hút đầu tư tại KCN

Giải pháp thu hút đầu tư tại KCN đã được lãnh đạo Ban quản lý KCX - KCN thành phố cũng như Tập đoàn Tân Tạo luôn quan tâm và đặt ra

Môi trường sản xuất

Điều kiện nhà xưởng cũng như môi trường sản xuất trong KCN không ngừng được cải thiện và đạt đúng tiêu chuẩn

Sự quan tâm của các nhà đầu tư

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Tân Tạo