itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn thông báo số 187/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin văn bản số 487/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 20/11/2023 về Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương có văn bản số 1011/TB-TĐP-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Tân Đông Phương đã mua 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - Báo cáo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 10/11/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn – Mekong có văn bản số 1011/TB-SACICO-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong đã bán 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - CBTT thay đổi chức danh Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phan Thị Hiệp

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản thông báo số 181/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Phan Thị Hiệp từ ngày 30/10/2023.

ITA – CBTT Thông báo Công ty Cổ phần Tân Đông Phương đăng ký mua 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 25/10/2023, Công ty Cổ phần Tân Đông Phương có văn bản thông báo số 2510/TB-TĐP-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin 2510/TB-TĐP đăng ký mua 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - CBTT Thông báo Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong đăng ký bán 31.886.730 cổ phiếu ITA

Ngày 23/10/2023, Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong có văn bản số 2310/TB-SACICO-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Thông báo Công ty CP Đầu tư Đô thị Sài gòn - Mekong đăng ký bán 31.886.730 cổ phiếu ITA.

ITA - CBTT Báo cáo kết quả giao dịch Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo mua 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 20/10/2023, Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo có văn bản số 2010/BC-TTUC 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch mua 15.580.229 cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đại Học Tân Tạo.

ITA – CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 20/10/2023, Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí Và Sản Xuất Media Ban Mai có báo cáo số 2010/BC-MEDIA 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 15.580.229 cổ phiếu ITA.

ITA - Thông báo Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đăng ký bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 13/10/2023, Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí Và Sản Xuất Media Ban Mai có văn bản số 1310/TB-MEDIA-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Thông báo Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đăng ký bán 15.580.229 cổ phiếu ITA.

ITA – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 12/10/2023, Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí Và Sản Xuất Media Ban Mai có báo cáo số 1210/BC-MEDIA 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 10 triệu cổ phiếu ITA.

Các tin đã đưa ngày   Xem