itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Vào ngày 16/03/2023 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo có thông báo số 114/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin văn số 182/CV-ITACO-23 ngày 16/03/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.

ITA - CBTT CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC PHẢN ĐỐI, KHÔNG CHẤP NHẬN QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HCM

Vào ngày 15/03/2023, Công ty CP Đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo gửi thông báo số 113/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin công văn số 181/ CV-ITACO-23 giải trình về việc phản đối, không chấp nhận Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 22/2022/QĐ-CĐ ngày 15/04/2022 quyết định chỉ định Quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản.

ITA - CBTT HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 111/TB-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc công bố thông tin HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

ITA - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 110/CV-TCKT-ITACO 23 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC)

Vào ngày 07/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 108/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT thoái vốn tại CTY CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC)

ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP ĐT&PT Đô Thị Tân Tạo

Vào ngày 07/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 107/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô Thị Tân Tạo

ITA - CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

Vào ngày 01/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 104/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Hội Đồng Quản Trị thông qua việc điều chuyển tiền giữa công ty với các bên có liên quan kể từ ngày 01/02/2023

ITA - CBTT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022

Ngày 30/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có báo cáo số 01/BC-HĐQT-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.

ITA - CBTT Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh.

Ngày 06/01/2023 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 174/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Tổ chức nghiệp vụ hợp pháp Quốc tế đã thực hiện hoàn tất việc tống đạt hồ sơ kiện Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh và cá nhân Ông Trần Quang Quốc và Bà Huỳnh Thị Cẩm Linh. Tháng 2/2023, Tòa án Liên bang bắt đầu xem xét vụ kiện.

ITA - CBTT CTY CP Đại Học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 29/12/2022 Công ty CP Đại Học Tân Tạo có báo cáo số 29/BC-TTUC 22 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch mua 10 triệu cổ phiếu ITA.

Các tin đã đưa ngày   Xem