itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 04/03/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 0403/HĐQT-ITA-19 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

ITA - Công văn xin gia hạn Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn số 17/CV-ITACO-19 ngày 14/2/2019 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2018

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tình hình quản trị Công ty năm 2018.

ITA - Công bố thông tin kết quả giao dịch chứng khoán ITA của Bà Nguyễn Thị Hoa

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ITA của Bà Nguyễn Thị Hoa

ITA : Công bố thông tin đăng ký giao dịch chứng khoán của Nguyễn Thị Hoa

Công bố thông tin đăng ký giao dịch chứng khoán của Nguyễn Thị Hoa

ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018

Nội dung thông tin công bố:
1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018.
2. Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2018 trước và sau kiểm toán.

Ông Đặng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA

Theo báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu người có liên quan vào ngày 30 tháng 7 năm 2018. Ông Đăng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua 10.000.000 cổ phiếu ITA mà Ông đã đăng ký mua trước đó vào ngày 25 tháng 6 năm 2018.

ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ngày 23/07/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-20265033 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Các tin đã đưa ngày   Xem