itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

ITA - Công văn Xin gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2019

Công văn số: 112 /CV-ITACO-19
Ngày 14 tháng 01 năm 2020, về việc xin gia hạn công bố thông tin BCTC.

ITA CÔNG BỐ THÔNG TIN BÀ NGUYỄN THỊ HOA TỪ NHIỆM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vào ngày 01/10/2019, Công ty Cổ phàn Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hoa. Công ty cam kết sẽ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế và lần Đại hội đồng Cổ đông gần nhất của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG

Miễn nhiệm Ông Lê Minh Phương và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/10/2019./ Dismissed Mr. Lê Minh Phương and appointed Mrs. Nguyễn Thị Hoa - Be chief accountant of the Company since 01/10/2019.

ITA-CBTT GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN 2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN 2019

ITA - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Số: 14/BC-HĐQT - 19 ngày 25 tháng 07 năm 2019.

ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Ngày 17/7/2019 Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-21093653 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Công văn trả lời của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ITA

Ngày 25/4/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã gửi thông báo số 746/TB-CNVSD cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Các Thành viên Lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán mã ITA.

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 83/CV-ITA-19 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

ITA - Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị v/v đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, HĐQT Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã thông qua nghị quyết số: 2204/NQ-HĐQT-19 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

Các tin đã đưa ngày   Xem