itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA-CBTT GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN 2019

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN 2019

ITA - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Số: 14/BC-HĐQT - 19 ngày 25 tháng 07 năm 2019.

ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Ngày 17/7/2019 Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-21093653 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Công văn trả lời của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ITA

Ngày 25/4/2019 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã gửi thông báo số 746/TB-CNVSD cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Các Thành viên Lưu ký về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán mã ITA.

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 83/CV-ITA-19 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

ITA - Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị v/v đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, HĐQT Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã thông qua nghị quyết số: 2204/NQ-HĐQT-19 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

CBTT - Giải trình BCTC năm 2018

CBTT - Giải trình BCTC năm 2018

ITA - Quyết định số 0604/QĐ-HĐQT-19 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 06/04/2019 ITACO công bố quyết định số 0604/QĐ-HĐQT-19 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Tạo.

ITA - Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Ngày 04/03/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 0403/HĐQT-ITA-19 về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

ITA - Công văn xin gia hạn Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn số 17/CV-ITACO-19 ngày 14/2/2019 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Các tin đã đưa ngày   Xem