itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo số 2107/BC-HĐQT-ITACO 20
Ngày 21 tháng 7 năm 2020 về tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020.

ITA-Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán 2020

ITA-Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán 2020

ITA - Giải trình chênh lệch giữa BCTC 2018 và 2019

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 153/CV-TCKT-ITACO 20 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Về việc xin được giải trình lại chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo tài chính năm 2018 với báo cáo tài chính năm 2019.

ITA - Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 149/CV-TCKT-ITACO20 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 143/CV-TCKT-ITACO20 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020.

ITA - Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2019

Công văn trả lời của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn CBTT BCTC 2019 của ITACO

Công văn số 02/TB-ITACO-20 ngày 10/4/2020, công bố thông tin chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn BCTC 2019 của ITACO.

ITA - công văn xin gia hạn BCTC kiểm toán năm 2019 do dịch bệnh viêm phổi cấp Covid 19

Công văn số 137/CV-ITA-20 ngày 01 tháng 04 năm 2020 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán năm 2019.

ITA - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

Tập Đoàn TânTạo
Công Ty CP ĐT & CN Tân Tạo

CV số 1603/HĐQT-ITA-20
V/v: gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

ITA: BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2019

Các tin đã đưa ngày   Xem