itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Ngày 03/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thay đổi Điều lệ công ty theo Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ-ITACO 22 ngày 03/12/2022

ITA - CBTT LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TỪ CỔ ĐÔNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

Để thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty đại chúng mẫu tại phụ lục 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Đồng thời để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian sắp đến, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo kính trình Quý Cổ đông Bản dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo để xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện.

ITA - CBTT Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) nộp đơn kiện Công ty Quốc Linh tại Toà án Liên Bang Hoa Kỳ đòi bồi thường 300 triệu đô la vì sự cố tình phá hoại bằng cách buộc Cty Tân Tạo Mở thủ tục Phá sản

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2022, Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) có gửi thông báo số 159/TB-ITACO 22 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Bà Đặng Thị Hoàng Yến (a.k.a Maya Dangelas) nộp đơn kiện Công Ty TNHH TM DV Xây Dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh) tại Toà án Liên Bang Hoa Kỳ đòi bồi thường 300 triệu đô la vì sự cố tình phá hoại bằng cách buộc Cty Tân Tạo Mở thủ tục Phá sản.

ITA - CBTT Công văn số 355/CV-ITACO 22 về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công ngiệp Tân Tạo có công văn số 355/CV-ITACO 22 gửi đến Quý vị Lãnh đạo chủ chốt Nhà nước, Quý vị Bộ trưởng các Ban Ngành liên quan; Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM trả lại sự công bằng cho Công ty Tân Tạo

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1683/SGDHCM-NY NGÀY 21/09/2022 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2022

Ngày 27/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 330/CV-ITACO-22 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1683/SGDHCM-NY ngày 21/09/2022 của về việc giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

ITA - CBTT BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN TRỌNG DŨNG LÀM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 158/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - CBTT ỦY QUYỀN BÀ PHAN THỊ HIỆP LÀM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty ITACO) có văn bản số 2009/GUQ-ITACO 22 về việc ủy quyền cho Bà Phan Thị Hiệp, chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty ITACO, làm người được ủy quyền công bố thông tin. Văn bản được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1476/SGDHCM-NY NGÀY 26/08/2022 VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU ITA VÀO DIỆN CẢNH BÁO

Ngày 19/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 316/CV-ITACO-22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022.

ITA - CBTT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TIỀN GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2020,2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có các văn bản số 156/TB-ITACO 22 và 155/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

ITA - BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020, 2021 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có bổ sung mục VII.2 giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

Các tin đã đưa ngày   Xem