itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018

Nội dung thông tin công bố:
1. Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo bán niên 2017 với báo cáo bán niên 2018.
2. Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2018 trước và sau kiểm toán.

Ông Đặng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua thành công 10 triệu cổ phiếu ITA

Theo báo cáo Kết quả giao dịch Cổ phiếu người có liên quan vào ngày 30 tháng 7 năm 2018. Ông Đăng Thành Tâm đã hoàn thành giao dịch mua 10.000.000 cổ phiếu ITA mà Ông đã đăng ký mua trước đó vào ngày 25 tháng 6 năm 2018.

ITA-Báo cáo Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

ITA - Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ngày 23/07/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-20265033 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Ông Đặng Thành Tâm đăng ký mua 10 triệu cp ITA từ ngày 28/6/2018 đến ngày 27/7/2018 để “Tăng tỷ lệ sở hữu”

Thông báo giao dịch cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

ITA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế thoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 và công văn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

ITA – Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng

Ngày 05/04/2018 Itaco công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán Trưởng.

Xem nội dung quyết định tại đây

ITA thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ITA thông báo công văn của Sở KHĐT TPHCM về chấp thuận cho ITA gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/08/2017.

ITA - Nghị quyết v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 04/08/2017 ITACO công bố Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

Các tin đã đưa ngày   Xem