itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Chỉ cần một lời của ông Đặng Thành Tâm, hơn 12 triệu cổ phiếu ITA chen nhau chờ mua giá trần

Ông Tâm khẳng định Tân Tạo đã qua vận hạn và cho biết sẽ mua vào cổ phiếu ITA trong thời gian sắp tới với niềm tin vào việc ITA lên trên mệnh giá trong năm nay.

Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đồng thời căn cứ trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thời gian qua và nhằm giúp việc thực hiện Điều lệ và điều hành hoạt động của Công ty được thuận lợi, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã xem xét, rà soát và đánh giá tính phù hợp và khả năng áp dụng thực tế của một số điều khoản tại Điều lệ Công ty. Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bổ sung và sửa đổi một số điều khoản.

ITA - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày 15/06/2017 HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 (thay thế Nghị quyết số 1205/NQ-HĐQT-ITA-17 ngày 12/05/2017). Theo đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2017 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

ITA - công bố Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi công văn thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 cho mã chứng khoán ITA. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/05/2017.

ITA - Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 07/04/2017, ITA công bố Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Nghị quyết ngày 13/1/2017 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị ITA bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Ân giữ chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của Công ty kể từ ngày 04/01/2017

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/11/2016, đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty Tân Tạo từ 8.384.248.490.000 đồng thành 9.384.636.070.000 đồng.

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo - tháng 4 năm 2016

Điều lệ này của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty, là một Công ty Cổ phần, được thành lập theo luật doan nghiệp.

ITA Công bố thông tin giải trình chênh lệch báo cáo tài chính năm 2015

Ngày 31/3/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã Công bố thông tin giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính năm 2015, trước và sau kiểm toán.

Tập đoàn Trillions nâng quy mô và vốn đầu tư tại KCN Tân Đức lên khoảng 250 triệu USD

Sau khi đã nhận được Giấy phép đầu tư và Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Tập đoàn Trillions của Hòa Kỳ và các đối tác đã quyết định nâng quy mô đầu tư cho tổ hợp các dự án từ 30 ha lên 50 ha tại KCN Tân Đức giai đoạn 2.

Các tin đã đưa ngày   Xem