itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

ITA thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2017.

ITA – Quyết định v/v bổ nhiệm Kế toán Trưởng

Ngày 06/07/2017 Itaco công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán Trưởng.

ITA ký hợp đồng kiểm toán với EY

ITA đã ký Hợp đồng kiểm toán số 60752657-19356808 ngày 05/07/2017 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

ITA - Nghị quyết v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 30/06/2017 ITACO công bố Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

ITA - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin Số 36/TB-ITACO/17

Chỉ cần một lời của ông Đặng Thành Tâm, hơn 12 triệu cổ phiếu ITA chen nhau chờ mua giá trần

Ông Tâm khẳng định Tân Tạo đã qua vận hạn và cho biết sẽ mua vào cổ phiếu ITA trong thời gian sắp tới với niềm tin vào việc ITA lên trên mệnh giá trong năm nay.

Tờ Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đồng thời căn cứ trên tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần đầu tư và Công Nghiệp Tân Tạo thời gian qua và nhằm giúp việc thực hiện Điều lệ và điều hành hoạt động của Công ty được thuận lợi, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã xem xét, rà soát và đánh giá tính phù hợp và khả năng áp dụng thực tế của một số điều khoản tại Điều lệ Công ty. Theo đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc bổ sung và sửa đổi một số điều khoản.

ITA - Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày 15/06/2017 HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 (thay thế Nghị quyết số 1205/NQ-HĐQT-ITA-17 ngày 12/05/2017). Theo đó Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 24/06/2017 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa Long An.

ITA - công bố Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 12/05/2017 Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi công văn thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 cho mã chứng khoán ITA. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/05/2017.

ITA - Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Ngày 07/04/2017, ITA công bố Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016

Các tin đã đưa ngày   Xem