itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông điệp HĐQT / Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Tờ trình xin ý kiến cổ đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo xin gửi tới Quý cổ đông Phiếu xin ý kiến về việc thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007, phương án chào bán riêng lẻ 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ cuối năm 2007 và phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm, niêm yết cổ phiếu trả cổ tức.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ - CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
www.itaexpress.com.vn/www.tantaocity.com/ -------------
www. tanduccity.com  
------------- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2007
Số: ………/Ttr- ĐHĐCĐ-07  
TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
(V/v: thông qua phương án chào bán thêm 200 tỷ đồng cổ phiếu và tỷ lệ
chi trả cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

Trước hết, Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý Cổ đông Công ty trong thời gian vừa qua. Cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo Quý Cổ đông, tập thể Hội Đồng Quản Trị và tòan thể CBCNV của Tập đòan đã phấn đấu cao nhất và đã thực hiện được nhiều kết quả to lớn trong 10 tháng vừa qua, ngòai các dự án hiện đang triển khai thành công và mạnh mẽ đặc biệt sau ngày Đại hội cổ đông.

Đồng thời Tập đòan chúng ta đã được Thủ Tướng chính phủ tin tưởng giao cho trọng trách đầu tư phát triển một cụm Khu công nghiệp –Cảng nước sâu – Nhà máy điện 4400MW và Khu đô thị trên diện tích khỏang 3000 ha

Mặt khác Tập đòan Tân Tạo cũng được nhiều địa phương, tỉnh thành và các Tập đòan lớn trong cả nước mời tham gia vào các dự án chiến lược của Quốc gia: Khu công nghiệp cơ khí năng lượng, Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu lấn biển đảo Hải Âu, Cụm cảng văn phòng Thị vải ...

Qúy cổ đông muốn nắm rõ họat động hằng ngày của Tập đòan đề nghị truy cập vào wesite: www.itaexpress.com.vn để hỗ trợ và kịp thời có ý kiến góp ý với HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đòan.

Đây là những chiến lược cho 5-10 năm, tuy nhiên hiện nay Tập đòan đang triển khai các dự án đang gặt hái nhiều thành công và đang cân đối nguồn vốn phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo. Hội Đồng Quản Trị Công ty xin gửi tới Quý cổ đông Phiếu xin ý kiến về việc thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007, phương án chào bán riêng lẻ 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ cuối năm 2007 và phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm, niêm yết cổ phiếu trả cổ tức với những nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Phương án chi tiết đính kèm theo tờ trình này)

1. Quy mô đợt chào bán:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mã cổ phần: ITA

- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Tổng giá trị đợt chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000(hai trăm tỷ đồng) đồng

2. Mục đích chào bán:

- Tiếp tục thực hiện dự án Khu Đô thị E.city Tân Đức;

- Góp vốn triển khai dự án Đô thị E.City Saigon - MeKong;

- Tiếp tục góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức nâng tỷ lệ nắm giữ của Cty CP Đầu tư –Công nghiệp Tân Tạo tại Công ty cổ phần Tân Đức từ 80% lên 94%;

- Góp vốn triển khai dự án cao ốc văn phòng ITA - SKY;

- Góp vốn triển khai Dự án ITA-RICE;

HĐQT Công ty sẽ chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn thực hiện các dự án nêu trên theo tiến độ và nhu cầu vốn thực tế của từng dự án.

3. Đối tượng chào bán:

- Là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo (không phân biệt trong nước hay ngoài nước đảm bảo các tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của ITACO trong phương án chi tiết gửi kèm tờ trình này).

- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua đợt chào bán này sẽ được giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư.

4. Giá chào bán dự kiến:

Giá chào bán dự kiến cho các Nhà Đầu tư lớn, các Đối tác chiến lược dự kiến thấp nhất là 85.000 (tám mươi lăm nghìn) đồng/cổ phần;

5. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ qua kênh phân phối riêng;

6. Thời gian chào bán dự kiến: tháng 11, 12 năm 2007.

II. PHƯƠNG ÁN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

2. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu chào bán theo phương án tại mục I. nêu trên.

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

4. Mã cổ phiếu: ITA

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;

6. Thời gian niêm yết bổ sung dự kiến: ngay sau khi kết thúc đợt chào bán 200 tỷ đồng cổ phiếu theo phương án chào bán tại mục I. nêu trên, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III. TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2007.

1. Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: mức chi trả thấp nhất 30%, có thể cao hơn nếu kết quả kinh doanh năm 2007 hòan thành vượt mức kế họach khi Công ty có báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm tóan. Dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào quý 1 năm 2008 .

2. Thưởng cổ phiếu : chi 10% lợi nhuận bằng cổ phiếu cho Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, CBCNV, cá nhân đóng góp nhiều cho Tân Tạo. Tỷ lệ, chính sách sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định với mục đích khuyến khích và thu hút nhân tài phục vụ vì sự phát triển của Tập đòan.

3. Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng khóan TP.HCM: ngay sau khi kết thúc đợt chi trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung để đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là giải trình của Hội Đồng Quản Trị về các vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông xem xét cho ý kiến thông qua bằng văn bản (theo phiếu xin ý kiến gửi kèm tờ trình này) các phương án nêu trên. Nếu Quý cổ đông cần trao đổi thêm với HĐQT xin vui lòng email về : ita@itagroup-vn.com.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm:

- Phiếu xin ý kiến cổ đông;

- Phương án chào bán 200 tỷ đồng cổ phần;

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các cổ đông; CHỦ TỊCH
- Thành viên HĐQT;  
- Thành viên BGĐ;  
- Lưu HC-TH;  
  ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Download file Phuong an chao ban 200 ty dong co phieu tang von dieu le cuoi nam 2007.pdf

Download file Phieu xin y kien co dong.doc