itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA: 04/04 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 / ImageView.aspx