itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / ITA: 04/04 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

ITA: 04/04 - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 23/03/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 322/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2011 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 31/03 và 01/04/2011 thì người bán không được hưởng quyền).
  • Ngày đăngký cuối cùng: 04/04/2011
  • Thời gianthực hiện: 14h ngày 28/04/2011.
  • Địa điểm tổchức: Tân Đức Sky – Lô 10 Đường Đức Hòa Hạ - KCN Tân Đức – Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An.
  • Nội dung họp: Báo cáo tình hình SXKD năm 2010, kế hoạch SXKD năm 2011, phân phối lợi nhuận năm 2010, bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát,…