itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Tập đoàn Tân Tạo: Niêm yết bổ sung 127.827.773 CP trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2009

Tập đoàn Tân Tạo: Niêm yết bổ sung 127.827.773 CP trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2009

Ngày 11/8/2010, Trung tâm lưu ký chứng khoán Thành phố HCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo) lưu ký bổ sung 127.827.773 cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2009, số giấy chứng nhận 117/2010/ GCNCP – CNVSD.

Ngày 12/8/2010, Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho Tập đoàn Tân Tạo niêm yết bổ sung 127.827.773 cổ phiếu theo quyết định số 171/QĐ-SDDHCM.

Tan Tao Group