itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2009

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

ITA GROUP: Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công Nghiệp Tân Tạo công bố Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức họp Đại hội vào ngày 24/4/2009.

ITA GROUP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành vào ngày 24/04/2009, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Tân Đức - thành viên của Tập đoàn Tân Tạo, Khu Công nghiệp Tân Đức - Long An. Tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết của đại hội năm 2009 với nội dung chính sau: