itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008