itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 02

Ảnh 02

Đoàn Chủ tịch (từ trái qua phải): bà Nguyễn Như Ý, ông Thái Văn Mến, bà Đặng Thị Hoàng Yến, ông Đặng Quang Hạnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, bà Đặng Thị Hoàng Phượng.