itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA-CONG-BO-BAO-TAI-CHINH-BAN-NIEN-SAU-KIEM-TOAN-NAM-2021