itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA-CBTT số 166/TB-ITACO 22 ngày 05/12/2022 về việc hủy bỏ công bố thông tin số 165/TB-ITACO 22 ngày 03/12/2022

ITA-CBTT số 166/TB-ITACO 22 ngày 05/12/2022 về việc hủy bỏ công bố thông tin số 165/TB-ITACO 22 ngày 03/12/2022

Vào ngày 05/12/2022 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thông tin số 166/TB-ITACO 22 ngày 05/12/2022 về việc hủy bỏ công bố thông tin số 165/TB-ITACO 22 ngày 03/12/2022, Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo công bố thay đổi Điều lệ công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ-ĐHĐCĐ-ITACO 22 ngày 03/12/2022.