itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2019 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2019

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hưởng lợi từ tình hình phát triển chung, với phương châm "Sự phát triển của nhà đầu tư cũng chính là sự phát triển của Khu công nghiệp" tính đến cuối tháng 12/2018, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 246 nhà máy hoạt động, trong đó có 39 nhà đầu tư nước nước ngoài.

Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 13.224 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 212,7 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động thường xuyên. Không những vậy Khu công nghiệp Tân Đức đã thu hút đầu tư được 180 đầu tư, trong đó có 163 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng vốn đầu tư tính đến thời điểm 31/12/2018 là 4.002,64 tỷ đồng đối với đều tư trong nước và 273 triệu USD đối với đầu tư nước ngoài. Các công ty thành viên ITA năm 2018 hoạt động cũng hiệu quả hơn, Công ty Taserco chuyên cung cấp thức ăn công nghiệp đạt 8.000 suất ăn/ngày. Bệnh viện Tân Tạo cũng thăm khám hơn 10.000 bệnh nhân....

Xem Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại đây