itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2021 / ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 23/04/2021, từ Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 296 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 608.203.553 cổ phần chiếm tỷ lệ 64,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Xem Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 tại đây

Một số hình ảnh đại hội:

Đại hội thường niên ITA 2021 tại Canary Club

Chủ tịch ITA, Dr. Maya Dangelas phát biểu trực tuyến tại Đại hội thường niên 2021

Tiết mục văn nghệ do SV-CBCNV ITA biểu diễn tại Đại hội thường niên ITA 2021