itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2022 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 29/04/2022 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 29/04/2022. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết bằng một trong 2 hình thức trực tiếp tại hội trường hoặc trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/