itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2023 / ITA - CBTT - Báo cáo thường niên 2023

ITA - CBTT - Báo cáo thường niên 2023

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 126/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT Báo cáo thường niên 2023

Xem nội dung thông báo số 126/TB-ITACO 23 tại đây

Xem chi tiết Báo cáo thường niên 2023 tại đây.