itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 06

Ảnh 06

Phó giám đốc Nguyễn Như Ý, Ủy viên HĐQT thông qua quy chế làm việc của Đại hội