itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 07

Ảnh 07

Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Tạo, ông Thái Văn Mến đọc báo cáo