itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 08

Ảnh 08

Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu