itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 11

Ảnh 11

Cổ đông nêu những vấn đề còn băn khăn về nghị quyết của Đại hội.