itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 12

Ảnh 12

Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi của cổ đông