itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 13

Ảnh 13

Ông Nguyễn Hữu Dũng- Trưởng ban thư ký thông qua thông qua biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông và thông qua nghị quyết của Đại hội cổ đông báo cáo hội nghị