itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 14

Ảnh 14

Cổ đông nước ngoài phát biểu cảm nhận