itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Diễn biến Đại hội cổ đông thường niên 2007 / Ảnh 18

Ảnh 18

Nhà đầu tư trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị