itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT BÁO CÁO KHẮC PHỤC CHỨNG KHOÁN BỊ ĐƯA VÀO DIỆN CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT QUÝ 3/2023 VÀ ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DIỆN CẢNH BÁO

ITA - CBTT BÁO CÁO KHẮC PHỤC CHỨNG KHOÁN BỊ ĐƯA VÀO DIỆN CẢNH BÁO, KIỂM SOÁT QUÝ 3/2023 VÀ ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DIỆN CẢNH BÁO

Vào ngày 7 tháng 8 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 160/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát quý 3/2023 và đề nghị đưa ra khỏi diện cảnh báo.