itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo Cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 4/2022

ITA - CBTT Báo Cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo quý 4/2022

Vào ngày 07/12/2022 Công ty Cồ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành thông báo số 167/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về công bố thông tin báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán ITA bị cảnh báo Quý 4/2022.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 428/CV-ITACO-22 ngày 07/12/20222 về việc báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán ITA bị cảnh báo Quý 4/2022 và đề nghị Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh xem xét đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo theo qui định.

Xem nội dung văn bản CBTT tại đây