itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2018 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2018

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 29/06/2018 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An.