itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2019 / ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Sâm banh mừng đại hội thành công

Sâm banh mừng đại hội thành công

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 28/6/2019, tại Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 476 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 643.579.863 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,58% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.
Sau hơn 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Xem Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 bên dưới

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Một số hình ảnh hội nghị:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm tra và in phiếu biểu quyết cho quí cổ đông tham dự đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm tra và in phiếu biểu quyết cho quí cổ đông tham dự đại hội

Quang cảnh khai mạc đại hội

Ông Đặng Thành Tâm

Ông Trần Dương - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Việt Anh - Ban thư ký đại hội

Bà Nguyễn Thị Hoa - Ban kiểm soát

Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn

Ông Đặng Thành Tâm trả lời chất vấn của cổ đông.

Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn

Các chủ tọa giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của cổ đông.

Biểu quyết các nghị quyết đại hội

Cổ đông Biểu quyết các nghị quyết đại hội

Cổ đông Biểu quyết các nghị quyết đại hội

HĐQT và Ban kiểm soát mới

Cùng rót rượu sâm banh mừng thành công đại hội

Các tiết mục văn nghệ của các em sinh viên ĐH Tân Tạo làm sôi động không khí hội trường.