itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2022 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Với kinh nghiệm và sự không ngừng thay đổi để thích nghi với một năm 2021 đầy khó khăn và thử thách, Tập đoàn Tân Tạo đã tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của mình là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mà Tân Tạo đang quản lý để phát triển. Cụ thể, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 250 nhà máy hoạt động, trong đó có 35 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 13.966 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 129,99 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 25.913 lao động thường xuyên. Khu công nghiệp Tân Đức thu hút hơn 220 dự án đang hoạt động, với tổng số vốn đầu tư đăng ký dự án đối với doanh nghiệp nước ngoài là 554,49 triệu USD, doanh nghiệp trong nước là 7.664.75 tỷ đồng Việt Nam.

Ngoài mảng bất động sản Khu công nghiệp, Các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Tân Tạo cũng đã có những giải pháp và điều chỉnh thích hợp với từng thởi điểm để duy trì hoạt động và đảm bảo tối đa hiệu quả kinh doanh. Với mục tiêu xây dựng môi trường có sự tin tưởng, minh bạch là cần thiết để thúc đầy đầu tư. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB-CNV Tập đoàn đã nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được giao.

Nhằm chuẩn bị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022. Hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi công bố số 113/TB-TCKT-ITACO 22 về Báo cáo thường niên năm 2022 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khóan TP.HCM.

Xem công bố số 113/TB-TCKT-ITACO 22 về Báo cáo thường niên năm 2022

Bên dưới là các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022:

01- Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022
02- Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2022
03- Giấy ủy quyền cho cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
04- Giấy ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2022
05- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
06. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2022
07- Website ĐHĐCĐ trực tuyến https://agm.itagroup-vn.com/