itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Tan Tao Group: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức cho cổ đông năm 2009 / LOGOTANTAO giam size(5)