itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Tan Tao Group: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức và trả cổ phiếu thưởng năm 2009 / 11