itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn thông báo số 187/TB-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin văn bản số 487/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 20/11/2023 về Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 4/2023 và đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.