itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

ITA - Thông báo thay đổi thời hạn đăng ký quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 149/CV-TCKT-ITACO20 đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thay đổi ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 18/05/2020.

Xem nội dung thông báo số 149/CV-TCKT-ITACO 20 tại đây.