itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2018 / Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày 29/6/2018, tại Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 594 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 640,892,987 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,3% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.

Sau gần 03 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Một số hình ảnh hội nghị:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đang thực hiện kiểm tra và phát phiếu biểu quyết cho quí cổ đông tham dự

Ông Đăng Thành Tâm - Chủ tọa, điều hành hội nghị

Ông Trần Hoàng Ân – P. TGĐ Công ty ITACO báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Trả lời giải đáp các câu hỏi thắc mắc của cổ đông

Hội nghị biểu quyết

Hội nghị biểu quyết

Văn nghệ giờ giải lao