itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2022 / ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 15 phút đến 12 giờ 30 phút ngày 29/04/2022, tại Hội trường Canary Club. Đại hội có mặt 319 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 612,099,066 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.23% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPĐầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Xem Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 tại đây

Một số hình ảnh đại hội:

Ban điều hành ITACO.

Ban thư ký làm việc.

Cổ đông chất vấn.

Tiết mục văn nghệ của HS-SV TTU mừng Đại hội