itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP ĐT&PT Đô Thị Tân Tạo

ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP ĐT&PT Đô Thị Tân Tạo

Vào ngày 07/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 107/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô Thị Tân Tạo

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin theo Quyết định 10/QĐ-HĐQT-ITACO ngày 28/07/2022 về việc Thoái vốn của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tại Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô Thị Tân Tạo.

Xem nội dung thông báo số 107/TB-ITACO 23 tại đây.