itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Giải trình chênh lệch giữa BCTC 2018 và 2019

ITA - Giải trình chênh lệch giữa BCTC 2018 và 2019

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có công văn số 153/CV-TCKT-ITACO 20 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Về việc xin được giải trình lại chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo tài chính năm 2018 với báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung thông tin công bố:
Công ty xin được giải trình lại chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa báo cáo tài chính năm 2018 với báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Công văn số 705/CV-SGDHCM-NY ngày 29/04/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc lưu ý về lập BCTC và giải trình kết quả kinh doanh.

Xem công văn số 153/CV-TCKT-ITACO 20 tại đây