itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Phát hành pha loãng cổ phiếu có làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn?

Phát hành pha loãng cổ phiếu có làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn?

Trả lời thắc mắc của bạn Robert Phạm – Neryork- USA về việc phát hành pha loãng cổ phiếu có làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn.

Bạn Robert Phạm – Neryork- USA hỏi: … Chúng tôi hiểu việc phát hành cổ phiếu để tăng thêm nguồn vốn đầu tư vào các dự án tiềm năng của Tập đoàn Tân Tạo là hoàn toàn đúng và sau khi nghiên cứu kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, tôi rất yên tâm và rất vui mừng trước sự điều hành của Ban lãnh đạo Tập đoàn, tuy nhiên việc phát hành pha loãng cổ phiếu ra các đối tượng khác sẽ làm cho Ban điều hành bị giảm dần quyền lực, điều này có ảnh hưởng gì đến hoạt động của Tập đoàn trong tương lai?

Trả lời: Xin cảm ơn sự quan tâm rất thích đáng của Quý cổ đông.

Chúng ta đều hiểu: Một Công ty công chúng là Công ty được nắm giữ cổ phiếu bởi số đông nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tập đoàn Tân Tạo hiện nay đội ngũ Ban điều hành đang nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của Công ty và đợt phát hành 20 triệu cổ phiếu lần này sẽ làm cho Ban điều hành giảm tỷ lệ của mình xuống dưới 50%. Nếu chỉ đứng trên khía cạnh quyền lực cá nhân thì nên hạn chế việc phát hành cổ phiếu ra các cổ đông bên ngoài, tuy nhiên tập thể Ban lãnh đạo Công ty là những người có khả năng lãnh đạo , có tầm nhìn chiến lược cao đã được chứng minh qua thực tế và cũng là đội ngũ đã gắn bó với Tập đoàn từ những ngày đầu khởi nghiệp đến nay đã luôn đặt lợi ích vì sự phát triển không ngừng của Tập đoàn và quyền lợi của các nhà đầu tư luôn trên hết. Việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông ngoài không những sẽ tạo được một nguồn vốn lớn để triển khai các dự án, mà còn góp phần tạo thặng dư vốn lớn cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Chúng tôi tự tin rằng: Dù tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ Công ty đã bị giảm đi, nhưng bất cứ một nhà đầu tư nào khi đánh giá các hoạt động kinh doanh và sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn trong các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn sẽ ủng hộ cho đội ngũ lãnh đạo hiện nay thực hiện nhiệm vụ và chúng tôi cũng sẵn sàng ra đi nhường lại vị trí của mình nếu chúng tôi không còn có thể thực hiện được nhiệm vụ mà cổ đông tin tưởng giao phó. Do vậy dù biết rằng việc phát hành tăng vốn điều lệ hiện nay và sau này từng bước làm giảm bớt sự chi phối của Ban điều hành Tập đoàn nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn thực hiện vì sự phát triển lớn mạnh và không ngừng Ngôi nhà chung Tân Tạo của chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban công bố thông tin