itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT giấy ủy quyền bà Maya Dangelas thay thế giấy ủy quyền ngày 28.06.2023

ITA - CBTT giấy ủy quyền bà Maya Dangelas thay thế giấy ủy quyền ngày 28.06.2023

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO) có văn bản số 2308/GUQ-HĐQT-ITACO 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin Giấy ủy quyền công bố thông tin.

Nội dung ủy quyền:

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITACO). Mã chứng khoán ITA ủy quyền cho Bà Maya Dangelas làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" để thực hiện và công bố thông tin liên quan đến tất cả các vụ kiện tại Hoa Kỳ và Quốc Tế.

Xem nội dung văn bản số 2308/GUQ-HĐQT-ITACO 23 tại đây.