itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC)

ITA - CBTT HĐQT thông qua việc thoái vốn tại CTY CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC)

Vào ngày 07/02/2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 108/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT thoái vốn tại CTY CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo (TEDC)

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin theo Quyết định 16/QĐ-HĐQT-ITACO ngày 30/12/2022 về việc Thoái vốn của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo tại. Công ty CP Phát Triển Năng Lượng Tân Tạo

Xem nội dung thông báo số 108/TB-ITACO 23 tại đây.